Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze applicatie kan Sdu Uitgevers b.v.*, hierna te noemen Sdu, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door Sdu Uitgevers aangeboden content die afkomstig is van derden.

 

Leveringsvoorwaarden Sdu

4 oktober 2010

 

I. Algemeen

1. Overeenkomsten

1.1 In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Sdu.

Schriftelijk: betekent berichtgeving via de post, per fax of op elektronische wijze.

 

Sdu: Sdu Holding B.V. te Den Haag en/of (een van) haar groepsmaatschappijen.

Wederpartij: de partij met wie Sdu een overeenkomst sluit (waaronder afnemers, opdrachtgevers of (proef)abonnees) waarop de Leveringsvoorwaarden toepasselijk zijn.

1.2 Op alle overeenkomsten tussen Sdu en haar Wederpartijen zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk van wordt afgeweken, deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Sdu. De in afdeling II. vermelde voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de daarin omschreven specifieke door Sdu aangeboden producten of diensten. Indien de voorwaarden van afdeling II. afwijken van het bepaalde in deze algemene afdeling, prevaleert ten aanzien van specifieke producten en diensten het in afdeling II. bepaalde.

1.3 De door Sdu gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt Sdu niet. Een aanbiedingsprijs gemaakt in dergelijk (reclame)materiaal is geldig gedurende 30 dagen.

1.4 Overeenkomsten met Sdu komen tot stand door het plaatsen van een Schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling of aanvrage bij Sdu en de aanvaarding door Sdu hiervan. De Wederpartij aanvaardt door zijn mondelinge of Schriftelijke bestelling of aanvrage deze Leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door Sdu voor zover zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de Wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.5 Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling of aanvrage van de Wederpartij zoals deze door Sdu is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de bestelling of aanvrage komen voor rekening en risico van de Wederpartij.

1.6 De door de Wederpartij bij een bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van Sdu, en verwerkt conform het Privacy Statement [link] van Sdu. De verwerking van klantgegevens door Sdu is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1335946.

1.7 Op alle overeenkomsten met Sdu met betrekking tot advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze Leveringsvoorwaarden de geldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen van toepassing, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA). Bij tegenstrijdigheid van deze Leveringsvoorwaarden met de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren de Regelen voor het Advertentiewezen.

1.8 Voor zover op overeenkomsten met Wederpartijen dwingendrechtelijke bepalingen uit de Wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing zijn, zal Sdu handelen in overeenstemming met deze bepalingen.

1.9 Op alle overeenkomsten met Sdu met betrekking tot congressen, opleidingen en overige educatieve bijeenkomsten zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing. Tot drie weken voor datum bijeenkomst kan de klant Schriftelijk annuleren. De Wederpartij is hiervoor € 75,-- exclusief BTW aan Sdu verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de bijeenkomst is de Wederpartij het volledige tarief verschuldigd. Het is toegestaan dat een plaatsvervang(st)er, op vertoon van de deelnemerskaart, deelneemt aan de bijeenkomst.

2. Betaling

2.1 Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Sdu in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

2.2 De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.

2.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, is Sdu in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 34,-- inclusief BTW.

2.4 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5 De Wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Sdu verrekenen.

2.6 Sdu behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

2.7 Geleverde producten blijven eigendom van Sdu totdat volledige betaling, ook van de in artikel 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

3. Klachten/retourzendingen

3.1 Klachten over geleverde producten of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden voorgelegd aan Sdu. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.1, de producten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd. Consumenten zijn gerechtigd producten binnen 7 dagen zonder opgaaf van redenen te retourneren.

3.3 De volgende producten kunnen niet retour worden gezonden: producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij, zoals Printing on Demand; producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Wederpartij de verzegeling daarvan heeft verbroken; en kranten en tijdschriften.

4. Abonnementen; voorwaarden levering producten en diensten; prijzen

4.1 Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. Abonnementen waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt worden periodiek (meestal per kwartaal) of per aanvulling achteraf gefactureerd voor de in de afgelopen periode ontvangen pagina's. Kopers van producten waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt, worden automatisch geabonneerd op het betreffende product en ontvangen de verschijnende aanvullingen tegen de geldende paginaprijs of stuksprijs. Alle abonnementstarieven zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

4.2 Abonnementen gelden tot wederopzegging. De minimum looptijd van een abonnement is 1 jaar. Partijen kunnen ieder Schriftelijk opzeggen tegen het einde van de minimum looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden behoudens opzegging op grond van de vorige zin telkens jaarlijks verlengd voor een periode van 1 jaar, waarbij partijen jaarlijks tegen het einde van de verlengde looptijd Schriftelijk kunnen opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Abonnementen waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt kunnen na het verstrijken van de minimum looptijd Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

4.3 Proefabonnementen zijn abonnementen aangegaan ter kennismaking met één of meerdere Sdu producten voor beperkte duur. De proefabonnee mag binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement van een Sdu product niet opnieuw een proefabonnement ter zake van hetzelfde Sdu product aanvragen. Sdu is gerechtigd het proefabonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen nadat is vastgesteld dat de proefabonnee in een periode van 6 maanden daaraan voorafgaand reeds een proefabonnement ter zake van hetzelfde Sdu product heeft afgenomen.

4.4 Sdu is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Sdu te leveren producten en diensten jaarlijks te indexeren.

4.5 Voorts is Sdu gerechtigd prijsverhogingen door te voeren die voortvloeien uit van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

4.6 Sdu is naast de in artikel 4.4 en 4.5 genoemde gevallen gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Sdu stelt de Wederpartij zo mogelijk tenminste 1 maand voor het intreden van de wijzigingen Schriftelijk op de hoogte.

4.7 Sdu kan het abonnement of andere levering Schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer de Wederpartij in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van de Wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

4.8 Het is Wederpartijen niet toegestaan om, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Sdu, rechten en/of plichten die hij aan een overeenkomst met Sdu ontleent over te dragen aan een derde. Sdu kan haar rechtsverhouding tot een Wederpartij en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Sdu aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Sdu voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door Sdu uitgegeven informatie (in de meest ruime zin des woords) - die de Wederpartij lijdt doordat Sdu tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

5.2 Artikel 5.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sdu of diens bedrijfsleiding. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma's en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de Wederpartij de laatste maand heeft betaald.

5.3 Onder de in artikel 5.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan Sdu zijn samengesteld.

5.4 De Wederpartij vrijwaart Sdu tegen alle aanspraken van derden in verband met Sdu gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Sdu in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Sdu uitgegeven werken, informatie op informatiedragers, (de toegankelijkheidsstructuur van) Online producten en print-outs daarvan berusten bij Sdu of haar licentiegevers. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Sdu of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Sdu uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens Sdu wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is de Wederpartij verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door Sdu uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

6.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal van Sdu te verwijderen of te wijzigen.

7. Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens Sdu, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

8. Wijzigingen

8.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van een overeenkomst met een Wederpartij, anders dan conform artikel 4.4 tot en met 4.6 van deze Leveringsvoorwaarden, zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

8.2 Sdu is gerechtigd de Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.

8.3 Sdu zal wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden bekend maken op Sdu.nl. De gewijzigde Leveringsvoorwaarden treden vier weken na de bekendmaking in werking.

9. Partiële nietigheid

9.1 Indien een bepaling uit een overeenkomst met een Wederpartij en/of deze Leveringvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of deze Leveringsvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke tekst invulling wordt gegeven.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Sdu worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Sdu de Wederpartij een termijn van 1 maand nadat Sdu zich Schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

10.2 Op deze Leveringsvoorwaarden en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van dergelijke overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

II. Digitale producten

1. Algemeen

1.1 De navolgende bepalingen zijn aanvullend van toepassing op overeenkomsten ten aanzien van digitale producten. In deze afdeling II. hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Abonnement: overeenkomst tussen Sdu en een Wederpartij, op grond waarvan Sdu aan de Wederpartij via een persoonlijke toegangscode of een ander verificatiemiddel elektronisch toegang verleent tot een Online product.

 

Digitale producten: Online producten en Offline producten.

 

Eigenaar van een Online product: de uitsluitend rechthebbende(n) op een Online product en/of op de in een Online product opgenomen informatie voor zover dit een ander is dan Sdu.

Offline product: informatiedrager, zoals cd-rom, met informatie van Sdu of uitgegeven door Sdu.

Online product: een product of dienst bestaande uit het online ter beschikking stellen van een (reeks van) informatie van of uitgegeven door Sdu alsmede Ontsluitingssoftware.

 

Ontsluitingssoftware: de programmatuur die nodig is om de informatie die geleverd wordt in het kader van een Online product of Offline product te ontsluiten, ordenen, selecteren, raadplegen of te bewerken.

 

2. Abonnementen Online producten; overige transacties Online producten

2.1 Een Abonnement komt tot stand door middel van een aanvraagformulier dat Schriftelijk door Sdu is aanvaard. Wederpartijen kunnen voor aanvaarding al een toegangscode ontvangen die het gebruik van het Online product mogelijk maakt. Sdu blijft echter gerechtigd het Abonnement na het versturen van de toegangscode te annuleren. Totstandkoming van een overeenkomst vindt pas plaats na Schriftelijke aanvaarding van de aanvraag, die uiterlijk binnen 14 dagen na de aanvraag zal plaatsvinden.

2.2 Onverminderd artikel I.4.9 mag Sdu het Abonnement Schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen en de toegang tot een Online product afsluiten, wanneer (i) derden de toegangscode van de Wederpartij gebruiken of (ii) de Eigenaar van een Online product geen toestemming verleent tot gebruik, dan wel deze toestemming intrekt, dan wel een Online product niet langer beschikbaar stelt.

2.3 Na afloop van het Abonnement is de Wederpartij niet langer gerechtigd tot gebruik van het Online product. De Wederpartij zal na afloop van het Abonnement geen ongeautoriseerd gebruik maken van het Online product of andere Online producten of daartoe pogingen ondernemen.

2.4 Voor Online producten die door middel van "pay per view", "pay per download" of op vergelijkbare basis worden afgenomen kan Sdu van afdeling I. of dit artikel 2 afwijkende abonnementsvormen hanteren.

2.5 Wederpartijen kunnen bepaalde Online producten afnemen in de vorm van een "concurrent use" licentie, hetgeen inhoudt dat binnen de organisatie van de Wederpartij een maximum aantal gebruikers het Online product gelijktijdig mag gebruiken. Indien het maximale toegestane gebruik wordt overschreden is Sdu gerechtigd om met onmiddellijke ingang de toegang tot een Online product af te sluiten, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de Wederpartij.

3. Apparatuur en beschikbaarheid Digitale producten

3.1 De Wederpartij dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van het Digitale product te kunnen maken.

3.2 Indien een Online product aan de Wederpartij ter beschikking is gesteld, zal Sdu zich ervoor inspannen dat de Wederpartij 24 uur per dag (of indien anders overeengekomen: op de overeengekomen tijdstippen en/of periodes) toegang heeft tot het Online product, met uitzondering van onderhoudsmomenten. Sdu zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten.

3.3 Sdu adviseert steeds de laatste versie van de Ontsluitingssoftware te gebruiken. Oudere versies van Ontsluitingsoftware worden niet door Sdu ondersteund.

4. Licentie Digitale producten

4.1 Sdu verleent de Wederpartij van een in artikel 1.1 genoemde overeenkomst het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de informatie die door middel van het Digitale product wordt verstrekt.

5. Aansprakelijkheid Digitale producten

5.1 Onder de schade, waarvoor Sdu krachtens artikel I.5.1 en I.5.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of samenhangend met (i) het gebruik van een Digitaal product; (ii) het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van een Online product door storing of buitenwerkstelling van apparatuur, programmatuur en faciliteiten die voor het gebruik van het Online product worden gebruikt; (iii) het gebruik van een Digitaal product anders dan door middel van de meest recente versie van de Ontsluitingssoftware; of (iv) het intrekken van toestemming tot gebruik door de Eigenaar van een Online product en het niet langer beschikbaar stellen van een Online product door de Eigenaar van een desbetreffend Online product .

5.2 Sdu streeft er naar, maar garandeert niet dat de in een Online product aangeboden publicaties op de publicatiedatum zijn opgenomen in het betreffende Online product en de met behulp van de Ontsluitingssoftware gemaakte selecties van publicaties en gegevens daaruit volledig beantwoorden aan de zoekvraag.

6. Toegangscode; gebruik Digitale producten

6.1 De toegangscode is strikt persoonlijk. Het is de Wederpartij niet toegestaan deze toegangscode aan derden bekend te maken en/of de toegangscode door derden te laten gebruiken.

6.2 Indien een derde de toegangscode van de Wederpartij gebruikt, is de Wederpartij, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het Abonnement, in het bijzonder ook van de financiële verplichtingen.

6.3 De Wederpartij is niet tot meer gerechtigd dan tot het gebruik zoals Schriftelijk overeengekomen. De Wederpartij zal geen ongeautoriseerd gebruik maken van andere door Sdu aangeboden Digitale producten of daartoe pogingen ondernemen. Het is de Wederpartij niet toegestaan een Offline product aan een derde over te dragen.

6.4 De Wederpartij is verplicht van diegene aan wie hij de in artikel 6.1 genoemde toegangscode ter beschikking stelt - al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk, en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is - te bedingen dat diegene de in artikel I.6 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van de Wederpartij jegens Sdu voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens Sdu.