Artikel 16c

1. De teksten en eventuele vertalingen in het Nederlands van de op grond van deze wet bekendgemaakte verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door middel van een bij ministeriële regeling aangewezen algemeen toegankelijk elektronisch medium.

2. Bij ministeriële regeling kunnen categorieën van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties worden aangewezen, waarop het eerste lid niet van toepassing is.

3. Een geconsolideerde tekst van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie die op grond van het eerste lid beschikbaar is gesteld, blijft beschikbaar indien het verdrag of besluit na de beschikbaarstelling is gewijzigd, buiten werking getreden of ingetrokken.