Artikel 10

1. Tenzij een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet, of tot zodanig afwijken noodzaken, kan, indien in buitengewone gevallen van dringende aard het belang van het Koninkrijk zich er bepaaldelijk tegen verzet dat een verdrag aan de goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen voordat het Koninkrijk aan dat verdrag wordt gebonden, de binding direct tot stand worden gebracht. Het verdrag wordt daarna zo spoedig mogelijk aan de goedkeuring van de Staten-Generaal onderworpen.

2. Een zodanig verdrag wordt aangegaan onder voorbehoud van beëindiging voor het Koninkrijk bij onthouding van de goedkeuring.