Bijlage D. Meetmethoden en Prestatiekenmerken.
De krachtens artikel 14, eerste lid, van de Wet drinkwater BES aangewezen laboratoria, hanteren een stelsel van analytische kwaliteitscontrole dat op gezette tijden wordt gecontroleerd door iemand die onafhankelijk is van het laboratorium en door de bevoegde autoriteiten voor dat doel is erkend.
Tabel I. Microbiologische bewaking en auditparameters voor drinkwater verpakt in flessen of andersoortig klein verpakkingsmateriaal.
De volgende beginselen voor methoden voor microbiologische parameters worden gegeven als referentie wanneer een NEN/ISO-methode wordt opgegeven of als leidraad, in afwachting van de eventuele toekomstige aanneming van verdere internationale NEN/SSO-methoden voor deze parameters. Alternatieve methoden kunnen worden gebruikt, mits aan artikel 24 van dit besluit wordt voldaan.
Basismedium
Tryplose30 g
Gistextract20 g
Sucrose5 g
L-cysteïne hydrochloride1g
MgSO4.7H200,1 g
Bromocresol purper40 mg
Agar15 g
Water1000 ml

De ingrediënten van het basismedium oplossen, de pH instellen op 7,6 en gedurende 15 minuten steriliseren bij 121 °C. Het medium laten afkoelen en het volgende toevoegen:
ParameterJuistheid in % van de parameter-waarde1 Preciesheid in % van de parameter-waarde2 Aantoonbaarheidsgrens in % van de parameter-waarde3 Opmerkingen
Acrylamide 4
Aluminium101010
Ammonium101010
Antimoon252525
Arseen101010
Barium101010
Benzo(a)pyreen252525
Benzeen252525
Boor101010
Bromaat252525
Cadmium101010
Calcium101010
Chloride101010
Chroom101010
Corrosie Index
Cyanide101010 5
1,2-Dichloormethaan252510
DOC/TOC
Epichloorhydrine 4
Fenolen252525
Fluoride101010
Geleidingsvermogen101010
Hardheid
Koper101010
Kwik201020
Lood101010
Magnesium101010
Mangaan101010
Natrium101010
Nikkel101010
Nitraat101010
Nitriet101010
Oxideerbaarheid252510 6
PCB’s252525
Pesticiden252525 7
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen252525 8
Saturatie Index (SI)101010Berekenen
Seleen101010
Sulfaat101010
Troebelingsgraad 9
Temperatuur101010
Tetrachlooretheen252510 10
Trichlooretheen252510 10
Trihalomethanen252510 8
Vinylchloride 4
Vrij Chloor
Waterstofcarbonaat101010
IJzer101010
Zilver
Zink
Zuurgraad101010
Zuurstof101010
Zuurgraad/waterstof-ionenconcentratie
Zwavelwaterstof

1
Juistheid is de systematische fout en is het verschil tussen de via een groot aantal metingen vastgestelde gemiddelde waarde en de werkelijke waarde. Deze term is nader gespecificeerd in ISO 5725. 2
Precisie of variatiecoëfficiënt is de toevallige fout en wordt gewoonlijk uitgedrukt in standaardafwijking (binnen een groep en tussen groepen onderling) van de spreiding van de resultaten rond het gemiddelde. De aanvaardbare precisie bedraagt twee maal de relatieve standaardafwijking. Deze term is nader gespecificeerd in ISO 5725. 3
De aantoonbaarheidsgrens is hetzij: ° driemaal de standaardafwijking binnen een groep onafhankelijke waarnemingen aan een origineel drinkwatermonster met een lage concentratie van de parameter; hetzij ° vijfmaal de standaardafwijking binnen een groep waarnemingen aan een blancomonster. 4
Controleren via producspecificatie. 5
Met behulp van de methode moet het totaal aan cyanide in elke vorm worden bepaald. 6 De oxydatie dient gedurende 10 minuten te worden uitgevoerd met behulp van permanganaat bij 100 ºC in een zuur milieu. 7 De prestatiekenmerken gelden voor elke afzonderlijke pesticide. 8 De prestatiekenmerken gelden voor de afzonderlijke stoffen, gespecificeerd op 25% van de parameterwaarde in bijlage A. 9 Voor de bewaking van de troebelingsgraad in behandeld oppervlaktewater geldt dat door middel van de toegepaste analysemethode ten minste met een juistheid van 25% concentraties moeten kunnen worden gemeten die gelijk zijn aan de parameterwaarde. 10 De prestatiekenmerken gelden voor de afzonderlijke stoffen, gespecificeerd op 50% van de parameterwaarde in bijlage A.